Polityka prywatności serwisu euviceffect.pl

Euvic Effect Sp. z o.o. , właściciel i administrator serwisu internetowego euviceffect.pl, dąży do pełnego poszanowania prywatności Użytkowników serwisu. Euvic Effect Sp. z o.o. dba o to, aby nie gromadzić danych osobowych Użytkowników w ilości większej, niż jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Euvic Effect Sp. z o.o. dokłada wszelkiej staranności w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich.

I. Wstęp

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie Użytkownikom zasad postępowania z danymi osobowymi Użytkowników serwisu internetowego euviceffect.pl, zwanego dalej “Serwisem”.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Euvic Effect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr: 0000385857, NIP: 1080011063, REGON: 142935657, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 złotych, adres e-mail info@euviceffect.pl, zwana dalej “Administratorem”. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Dobromiński.
 3. Serwis dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej euviceffect.pl. Treść Serwisu można przeglądać za pomocą każdego urządzenia mającego dostęp do sieci Internet, używając powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, przy czym rekomendowane jest korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki.
 4. Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i stawia sobie za cel zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony i zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych Użytkowników.

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Zakres danych osobowych udostępnianych Administratorowi przez Użytkownika zależy od funkcjonalności, z których Użytkownik korzysta za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika żadnych danych identyfikacyjnych. W przypadku korzystania z Serwisu polegającego tylko na przeglądaniu jego treści, Administrator przetwarza jedynie informacje o adresie IP urządzenia Użytkownika oraz dane zebrane za pomocą plików cookies.
 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, niezbędnej do założenia konta użytkownika. Rejestracja może być wymagana do skorzystania z usług innych niż przeglądanie Serwisu a Użytkownik jest każdorazowo informowany, że skorzystanie z danej usługi wymaga rejestracji i przedstawienia danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla korzystania przez Użytkownika z usługi w związku z którą powstała prośba o podanie danych osobowych.
 4. Przeglądanie treści Serwisu dostępne jest dla wszystkich Użytkowników. Korzystanie z usług wymagających uprzedniej rejestracji dozwolone jest wyłącznie dla Użytkowników będących osobami pełnoletnimi.

III. Dane osobowe

 1. Administrator gromadzi wyłącznie takie dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie. Podstawą gromadzenia danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkownika.
 2. Administrator zbiera wyłącznie te dane, do których pozyskania jest uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa i które są konieczne do zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim chce tego Użytkownik.
 3. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika jest Administrator oraz współpracujące z nim podmioty gospodarcze.
 4. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane przez Administratora w celu:
  1. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu;
  2. przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika;
  3. komunikacji z Użytkownikiem;
  4. rozliczeń;
 5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, dokonując na nich takich operacji jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczeni, profilowanie w celach wymienionych w ust. 4.
 6. Korzystając z Serwisu Użytkownik udostępnia Administratorowi informacje o IP urządzenia Użytkownika, jak również stosowane są pliki cookies. W celu skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie takich danych osobowych jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. W przypadku niektrórych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru rachunku bankowego.
 7. Świadczenie na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Serwisu nie/wymaga przekazania danych osobowych Użytkownika poza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika, dane osobowe mogą zostać użyte w celach marketingowych i promocyjnych, w tym celu wysyłania Użytkownikowi newslettera, udostępnione Partnerom współpracującym z Administratorem oraz użyte do przekazywania informacji handlowej od Administratora w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Realizacja uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim następuje poprzez:
  1. kontakt telefoniczny z Administratorem za pośrednictwem numerem telefonu: (+48 22) 26 10 300 (koszt połączenia według stawki operatora);
  2. wysłanie wiadomości elektronicznej do Administratora na adres info@euviceffect.pl;
  3. przesłanie pisemnej korespondencji na adres siedziby Administratora.
 10. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku korzystania z Serwisu polegającego wyłącznie na przeglądaniu jego treści wycofanie zgody ma miejsce poprzez zamknięcie oka lub strony przeglądarki. Wycofanie zgody jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu. W przypadku danych osobowych podanych na potrzeby rejestracji, wycofanie zgody na ich przetwarzanie następuje poprzez wysłanie maila z informacją o wycofaniu zgody na adres info@euviceffect.pl, a w rezultacie cofnięcia zgody Użytkownik traci uprawnienie do korzystania z wszystkich usług, na potrzebę których przekazanie danych było wymagane. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator uprawniony jest do przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim, w szczególności odpowiednim organom państwowym, jeżeli do przekazania danych obligują Administratora powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dane przekazywane przez Użytkownika Administratorowi za pośrednictwem Serwisu przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.
 2. Po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, Użytkownikowi generowane jest przeznaczone dla niego konto użytkownika. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest za pomocą wygenerowanych przez Użytkownika w toku rejestracji unikalnego i znanego tylko Użytkownikowi loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła w tajemnicy i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
 3. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W szczególności, Administrator podejmuje adekwatne środki technologiczne i osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych powierzonych mu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przekazywanie danych osobowych z urządzenia za pośrednictwem którego korzysta z Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia danych osobowych Użytkownika, jeżeli naruszenie to było spowodowane nieskutecznym zabezpieczeniem urządzenia Użytkownika. Ponadto, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia danych osobowych Użytkownika w sytuacji, gdy podmiot trzeci uzyskał dostęp do tych danych w rezultacie nieskutecznego zabezpieczenia lub ujawnienia loginu i hasła przez Użytkownika.

V. Polityka cookies

 1. Technologia cookies stosowana jest w celu:
  1. świadczenia usług;
  2. dopasowania treści Serwisu do preferencji i indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  3. badań nad wskazaniem obszarów wymaganej modyfikacji Serwisu w oparciu o statystyki i schematy korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
 2. W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. Stałe – pliki pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
  2. Sesyjne – tymczasowe, które pozostają na Twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  3. Własne – umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona;
  4. Zewnętrzne – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
 3. Korzystanie z plików cookies jest niezbędne do korzystania z Serwisu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią Polityki Prywatności za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem euviceffect.pl/polityka-prywatnosci.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać modyfikacją związanym ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, rozwojem środków technologicznych czy zmianą zakresu usług oferowanych przez Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 22 maja 2018 roku.